Źródła nabycia materiałów budowlanych

Źródła nabycia materiałów budowlanych

Skompletowanie wszystkich niezbędnych do budowy materiałów budowlanych jest jednym z najważniejszych problemów w czasie budowy. Intensywnie rozwijający się przemysł materiałów budowlanych nie jest jeszcze w stanie pokryć w pełni wciąż wzrastającego zapotrzebowania na materiały budowlane. Stąd wynikła konieczność wprowadzenia przydziału materiałów budowlanych o niedostatecznej podaży. Należą do nich głównie materiały ścienne, stropowe i pokrywcze. Na wniosek zainteresowanych osób materiały te przydziela naczelnik gminy lub miasta. Otrzymany przydział realizuje się w miejscowych składach materiałów budowlanych. Trudności w nabyciu materiałów występują szczególnie w pełni sezonu budowlanego. W tym okresie popyt jest największy, nic więc dziwnego, że odczuwa się braki w zaopatrzeniu. Aby uniknąć tych trudności, najlepiej nabywać potrzebne materiały przed sezonem, gdy nie ma jeszcze tłoku przed składami materiałów budowlanych. Rolnik może całkowicie uniknąć kłopotów związanych z zaopatrzeniem materiałowym, gdy zostanie objęty budownictwem planowym. Państwo gwarantuje mu wtedy i zapewnia sprzedaż potrzebnych do budowy materiałów budowlanych w ustalonym terminie. Inne materiały, które nie są objęte reglamentacją, kupuje się bezpośrednio w sklepach, składach lub magazynach. Pewne materiały można nabyć bezpośrednio u prywatnego producenta. W miastach materiały budowlane rozprowadza Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi oraz Miejski Handel Detaliczny, a na terenie wsi Gminne Spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej.