Wymagane zagospodarowanie przestrzenne

Wymagane zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne wydaje się być bardzo ważne. To ono ma wpływ na to, jak przedstawia się ustawienie budowy odpowiednich obiektów budowlanych. Bierze ono pod uwagę także zagospodarowanie terenowe, tak więc ustosunkowuje się do warunków środowiska. Dlatego nie pozwala sobie na tworzenie obiektów budowlanych w miejscach, które są wykorzystane przez naturę. Budowa, zgodna z planowaniem, jak i zagospodarowaniem przestrzennym, ustaleniami obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynika z decyzji o warunkach zabudowy i warunków zagospodarowania terenu. Gdy taka budowa nie narusza przepisów, techniczno budowlanych także, to właściwy organ jest w stanie pozwolić na prowadzenie robót budowlanych, przy tym nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie do 30 dni odpowiednich dokumentów, jak i zaświadczeń. Dotyczy to głównie projektu zagospodarowania działki i terenu, dokumenty, zaświadczenie wójta, burmistrza prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warto uwzględnić, jak przedstawia się jakość wykonywanych robót budowlanych. Dlatego też kierownik budowy jest tutaj odpowiedzialny za wprowadzenie wszelkich założeń projektu. Takie założenia powinny być dokładnie ustalone z architektem. Dzięki temu będzie on mógł nanieść pewne poprawki w projekcie.