Odpowiedzialność zawodowa budownictwa

Odpowiedzialność zawodowa budownictwa

Na temat odpowiedzialności zawodowej budownictwa warto wskazać, że jej podlegają osoby, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Są to osoby, które wskutek rażących błędów, czy zaniedbać wywołały pewne zagrożenia życia, zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, środowiska, znaczne szkody materialne, zostały ukarane poprzez wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dopuściły się występków, wykroczeń, nie spełniają swoich obowiązków, uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego, wykonują niedbale obowiązki. Jeśli dochodzi do występowania takich czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie, to są one zagrożone takimi karami, jak upomnienie, zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, upomnienie z nałożeniem obowiązku złożenia egzaminu. Dzięki temu osoby, które pełnią odpowiedzialne funkcje w budownictwie, muszą wywiązywać się ze swoich obowiązków, które się na nich nakłada. W innym wypadku mogą liczyć na konsekwencje. Ustalenia takich konsekwencji wynikają przede wszystkim przez właściwy organ. Będzie on miał także wpływ na prowadzenie kontroli danego obiektu budowlanego. W przypadku nie spełnienia odpowiednich warunków dany obiekt budowlany nie jest jeszcze przygotowany do użytkowania. Dlatego należy w nim wykonać pewne poprawki.