Odpowiednie warunki bezpieczeństwa

Odpowiednie warunki bezpieczeństwa

Warunki bezpieczeństwa wydają się być dla nas bardzo ważne. Dlatego w tym kierunku powinniśmy zdecydować się na zachowanie takich warunków również podczas budowy obiektu budowlanego. Wykonywanie obiektu budowlanego skupia się także na ustaleniach pod względem prawnym. To z nich należy się dobrze wywiązywać. Uwzględnia to spełnienie w wyznaczonym terminie obowiązków. Są one związane z zapewnieniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa na terenie budowy, a przy tym przedłożenie dokumentów, wniosku o zatwierdzeniu projektu budowlanego, pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, gdy budowa została zakończona. Właściwy organ przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia takiego projektu budowlanego, udzielenia pozwolenia na budowę stara się sprawdzić kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii uzgodnień, sprawdzeń, pozwoleń, wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane, zgodność projektu zagospodarowania działki, terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, ustaleniami dotyczącymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej. Także kontrole, które są prowadzone przez dany organ właściwy mają na celu sprawdzenie takich warunków bezpieczeństwa. W przeciwnym razie jest wystawiona negatywna ocena.