Odległości budynku od innych budynków

Odległości budynku od innych budynków

Jeszcze i dzisiaj można spotkać w wielu wsiach, a nawet miasteczkach zabudowę chaotyczną, nadmiernie zagęszczoną. Stan taki w razie powstania pożaru grozi szybkim przeniesieniem ognia na otoczenie. Właśnie dla uniknięcia zagrożenia pożarowego zostały wprowadzone przepisy o odległościach między budynkami. Przestrzeganie tych przepisów przy wznoszeniu nowych budynków może znacznie zmniejszyć niebezpieczeństwo występowania pożarów masowych, niszczących niekiedy całą wieś. Odległości między budynkami zostały ustalone w taki sposób, aby uniemożliwiały bezpośrednie przerzucanie się płomieni z jednego budynku na drugi. Pomimo obowiązku zachowania tych odległości istnieje możliwość zbliżenia budynków przez zastosowanie ściany przeciwpożarowej, osłaniającej dach i ściany domu od strony drugiego budynku. Przy zastosowaniu tego rodzaju ściany można zbliżyć dwa budynki nawet na odległość 3m. oprócz wyżej omówionych przepisów dotyczących odległości między budynkami istnieją również przepisy określające odległości obiektu budowlanego od granicy działki. Mniejsze odległości od granicy można zastosować tylko wtedy, gdy sąsiednia działka nie jest przeznaczona pod zabudowę lub też gdy została już ustalona zabudowa sąsiedniej działki i wiadomo, że odległości będą zachowane zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa budowlanego. Odległość od granicy nie może być jednak mniejsza niż 1 metr. Możliwość zmniejszenia odległości oraz zastosowanie ściany przeciwpożarowej rozpatrują indywidualnie naczelnicy gmin.