Obowiązek naprawy szkód

Obowiązek naprawy szkód

Jeśli staramy się zadbać o skuteczność danego projektu budowlanego, to powinniśmy brać pod uwagę jego możliwości już przy ustaleniach z architektem. Możemy w tym momencie decydować o tym, jakie materiały zostaną wykorzystane do wykonania takiego projektu budowlanego. Po zakończeniu robót budowlanych inwestor posiada obowiązek naprawiać szkody, które powstały w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, lokalu, budynku. Ma to na celu uwzględnienie zasad, które przedstawia Kodeks cywilny. Poza tym właściwy organ nakazuje również w drodze decyzji rozbiórkę odpowiedniego obiektu budowlanego, jego części, który jest w budowie, czy wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Takie postępowanie budowlane jest zgodne z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie narusza przepisów techniczno budowlanych, ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tak więc kontrola projektu budowlanego jest bardzo ważna. Na jej podstawie inwestor powinien starać się zwrócić uwagę na samą formę utworzenia takiego projektu obiektu budowlanego. Wtedy będzie decydował o tym, jak będzie przedstawiało się wnętrze danego obiektu, ustalenie określonych pomieszczeń wewnątrz obiektu.